НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година

На основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, постъпило заявление  с  вх.№4-26-00-402/08.11.2011година от Богдан  Димитров  Журовски, гр.Созопол, ул.”Яни Хрисопулос”№3, пълномощник /пълном. 3726/31.05.2007г./ на „АРКУТИНО” ЕАД, гр.Пловдив, ул.„Княз Богориди” №5, моя Заповед №8-Z-314/08.11.2011година с която допускам изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, Здравно заключение №94-Р-72/17.08.2011година на РЗИ – гр.Бургас, Писмо с изх.№НСЗП-7135/04.08.2009година на МОСВ – гр.София, Решение по т.6 от протокол №23/23.11.2011 година на Общински експертен съвет, Решение по т.43 от протокол №4/15.02.2012 година на Общински експертен съвет и при следните мотиви:

1.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците на  поземлени имоти

2.Настъпили изменения в устройствените условия

3.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

 

О  Д  О  Б  Р  Я  В  А  М:

Подробен  устройствен план – план регулация и застрояване, изработен в обхват на неурегулиран поземлен имот №67800.47.25 /стар идентификатор №000979/, местност “Аркутино”, землище гр.Созопол, като същия се урегулира с цел изграждане на сгради за курорт и допълващи дейности.

С внесения проект за Подробен устройствен план се обособява  един нов урегулиран поземлен имот с номер II979 – с площ 308269 м2 местност ”Аркутино”, землище гр.Созопол. В него се ситуират застроителни обеми за изграждане на сгради за курорт и допълващи дейности, при следните градоустройствени показатели:

· за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване 20%, кота корниз Н мах=7.00 метра, Кинт.=0,5,  минимално озеленена площ 70%, като ? от нея да бъде отредена за дървесна растителност;

· за охранителна зона „Б” от ЗУЧК – за частта от имота попадаща в устройствена зона ОК3 - плътност на застрояване 30%, кота корниз Н мах=15.00 метра, Кинт.=1,0,  минимално озеленена площ 50%, като ? от нея да бъде отредена за дървесна растителност; за частта от имота попадаща в устройствена зона ОК4 - плътност на застрояване 30%, кота корниз Н мах=10.00 метра, Кинт.=1,0,  минимално озеленена площ 50%, като ? от нея да бъде отредена за дървесна растителност.

С внесения проект за ПУП са предвидени места за паркиране, съгласно чл.43 от ЗУТ.

 

Подробният устройствен план да се проведе по червените и сини надписи и линии по приложеният проект за ПУП-  план за регулация и застрояване.

На основание чл.16, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, за осъществяване на техническа инфраструктура с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти ще прехвърлят в полза на общината процентната част от площа на имотите си, определени с плана

Н А Р Е Ж Д А М:

I. „АРКУТИНО” ЕАД, ЕИК 131522086, гр.Пловдив, ул.„Княз Богориди” №5, придобива собствеността върху новообразуваният  урегулиран   поземлен   имот с номер II979 – с площ 308269 м2 местност ”Аркутино”, землище гр.Созопол, при граници: поземлени имоти по кадастрална карта №67800.47.47, №67800.12.295, №67800.12.2401, №67800.12.190, и№67800.12.251, №67800.47.24, №67800.47.22, №67800.47.12, №67800.47.13, №67800.47.10, №67800.47.30, землищна граница на гр.Созопол и гр.Приморско, №67800.47.32, №67800.47.36, №67800.47.43.

II. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ЕИК/БУЛСТАТ000057236, придобива собствеността върху 2984м2 от имот №67800.47.25 /№000979/, местност “Аркутино”, землище гр.Созопол, предвидени за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, част от улична регулация на улица, при граница урегулиран поземлен имот II979,

от датата на влизане в сила на подробният устройствен план.

В седемдневен срок от влизането в сила на заповедта, копие от нея да се изпрати в Службата по вписванията, а копие от одобрения план с копие от заповедта  - в Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, за служебно вписване в имотния регистър и нанасяне в кадастъра.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда и условията на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ и чл.149, ал.1 от АПК.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30