НачалоФинансиЧовешки ресурсиПроект Личен асистент- приложение 4

Проект Личен асистент- приложение 4

Приложение № 4

ОБЩИНА/РАЙОН ......................................................

Вх.№ ........................./дата

 

ДО

КМЕТА НА

.............................................................

ГР. ......................................................

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за кандидатстване за личен  асистент на услугата

от ............................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, подаващо заявлението)

 

Данни на кандидата:

.............................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за личен асистент на услугата)

 

ЕГН ………………..……........................  лична карта № ................................................................,

издадена от .............................................. на ................................. гр.  .............................................;

адрес:  гр.(с) ..............................................ж.к. ...................................................................................

ул. ....................................................................... № .........., бл. ........., вх. ........, ет. ....... , ап. .........,

телефон/и: ............................................................................................................................................

Трудов статус:

? безработен/а

 

? трудово заето лице:                     ? нает/а

? самонает/а

 

? неактивно лице:                           ? студент (редовно обучениe)

? придобил/а право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (в трудоспособна възраст)

 

 

Заявявам, че желая да бъда назначен/а като личен асистент по проект „Подкрепа за достоен живот” с обща месечна заетост до ........................................................................... часа.

(посочените часове  не могат да бъдат  повече от 160 )

 

Прилагам следните документи:

  • документ за самоличност (копие)
  • автобиография
  • свидетелство за съдимост
  • служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)
  • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
  • служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
  • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
  • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
  • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

 

Предпочитанията ми са да работя със следниия/ите потребител/и на услугата:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото Заявление, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата:  ................................                                                  Декларатор: ...................................

( подпис)

 

 

 

 

Лице, приело заявлението:  .......................................................................................................

(име, подпис)

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930