НачалоФинансиЧовешки ресурсиВътрешни правила за подбор и назначаване на персонал

Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

УТВЪРЖДАВАМ

ПАНАЙОТ РЕИЗИ

Кмет на Община Созопол

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЩИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯСОЗОПОЛ


І. ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ

Чл. 1. (1) Тези правила определят реда за подбор на кандидатите и назначаване на работа в Общинска администрация - Созопол.

(2) Подборът цели да се определят кандидатите, чийто професионални качества и умения отговарят в най-висока степен на изискванията за съответната длъжност.

Чл. 2.(1) Длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат чрез подбор по документи, се определят с решение на кмета на общината.

(2) Назначаването на държавен служител задължително се предхожда от конкурс, с изключение на случаите по чл.16 а, 81а и 81б от ЗДСл.

Чл. 3. Подборът на кандидатите за назначаване на работа в Общинска администрация - Созопол се извършва въз основа на подбор, непосредствения ръководител на свободната длъжност изготвя информация за длъжността - минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове и допълнителни изисквания, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни с аналитични и контролни функции.

Допълнителни изисквания могат да се определят и от секретаря на общината, с длъжностните характеристики на служителите.

Чл. 4. С цел да се осигури прозрачност на процедурата, обявяването на конкурса за държавните служители се публикува в централния и/или местния печат, в съответствие и по реда на чл. чл.13 и 14 от Наредба № 1/2000 г. за провеждане на конкурси за държавни служители, или по реда на чл.91 от КТ.

Чл. 5 Конкурсите се провеждат по реда на ЗДСл. и Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители за длъжностите, определени за заемане по служебно правоотношение чрез:

1. решаване на тест;

2.събеседване по теми, определени от ръководството на общината;

Чл. 6. (1) Кандидатите за работа в Общинска администрация -Созопол трябва да отговарят на специфичните изискванията на законите (ако има такива) и длъжностните характеристики на съответните длъжности в общинската администрация.

(2) Кандидатите за работа в Общинска администрация - Созопол подават лично или изпращат по пощата следните документи:

1.заявление до кмета на Община Созопол , в което се посочва длъжността, за която се кандидатства;

2. автобиография с подробно посочване на трудовия и/или
служебния стаж;

3.            копие от дипломата за завършеното образование;

4. документи, удостоверяващи общия трудов, служебен и
осигурителен стаж (напр. копие от трудовата и/или служебната книжка);

5. копия от документи за придобита квалификация, владеене на
чужди езици, правоспособност, когато такива се изискват за длъжността, за която се кандидатства;

 1. свидетелство за съдимост;
 2. медицинско свидетелство за започване на работа;
 3. копие от лична карта

9. други документи, свързани с изискванията за заемането на
длъжността.

(3) Заявленията на кандидатите се завеждат в деловодството на Общинска администрация - Созопол и след резолюция от кмета на общината, се предават на Главен специалист "Човешки ресурси".

 

(4) При непълноти в подадените документи Главен специалист "Човешки ресурси" уведомява за това кандидата, който може да отстрани непълнотите в определен срок (но не по-късно от крайната

дата за подаване на документите).

(5) На кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

Чл. 8. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета на общината или на упълномощено от него лице.

(2) В комисията задължително участва непосредственият
ръководител на свободната длъжност (директор дирекция в общинската администрация), за която се подбират кандидатите; лице с юридическо
образование и Главен специалист "Човешки ресурси" .

 

(3)  В състава на комисията могат да бъдат включвани и външни лица , като възнаграждението за участие в работата на комисията се определя от кмета на общината - с договор.

(4) Членовете на комисията и външните специалисти нямат право да разгласяват информация, която им е станала известна при провеждането на конкурса, за което подават декларация

Декларацията съдържа данни за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения с някого от кандидатите, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и се съхранява от Главен специалист "Човешки ресурси" , ведно с другите документи по провеждане на конкурса.

Чл. 9. (1) Комисията по чл. 5, ал. 1 извършва преценка на кандидатите по документи за допускане до участие в конкурса, съобразно обявените условия на конкурса, изискванията на съответните длъжностни характеристики или професионалния опит на кандидатите.

(2) Причините за недопускане на отделните кандидати до участие в конкурса се отбелязват върху техните молби и/или в списъка на не допуснатите кандидати.

(3) Когато до участие в конкурса са допуснати кандидати за
длъжности, за които се изисква достъп до класифицирана информация, те представят лично на служителя по сигурността на информацията в
общината, допълнително следните документи:

1. медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 от Закона за защита на
класифицираната информация, когато това му е поискано;

2. служебна бележка от Националната следствена служба,
удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за
извършени престъпления от общ характер;

 1. нотариално заверена декларация по чл. 12, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс или съгласие на данъчния субект (кандидатстващото лице) пред съответния данъчен орган;
 2. попълнен въпросник по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на класифицираната информация (Приложение № 2);
  1. актуална цветна снимка с размер 4/3,5 см.

(4) До участие в конкурса по чл. 5 се допускат кандидатите, които са получили разрешение за достъп до класифицирана информация.

Чл.10. (1) Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса се поставя на общодостъпно място в сградата на общинската администрация (във фоайето на сградата).

(2) Главен специалист "Човешки ресурси" писмено уведомява допуснатите кандидати за мястото и датата на конкурса в сроковете по ЗДСл.

Чл.11. Конкурсът се провежда на принципа за равнопоставеност на кандидатите.

Чл.12. Кандидатите се допускат за участие в конкурса срещу представяне на документ за самоличност.

Чл.13. След приключване на конкурса, комисията съставя и подписва протокол, в който се посочват резултатите от конкурса и имената на кандидатите, които се предлагат за назначаване на съответните длъжности.

Чл.14. Резултатите от конкурса се докладват от председателя на комисията на кмета на общината, в 3 дневен срок от провеждането му.

Чл.15.(1) Участвалите в конкурса кандидати могат да се запознаят с протокола на комисията и в сроковете по чл.21 от Наредба №1/2000 г. и чл.93, ал.2 от КТ да възразят срещу решението на комисията пред кмета на общината.

(2) Жалбата се подава в деловодството на общинската
администрация и се придвижва незабавно до кмета на общината за
разглеждане.

(3)Кмета на общината се произнася по подадената жалба в

3-дневен срок.

Чл. 16. Решението за сключване на трудов договор и за издаване на заповед за назначение на държавен служител, се взема от кмета на общината.

Чл.17. Назначаването на служителите, класирани въз основа на проведен конкурс по Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, се извършва чрез издаване на заповед за назначаване по реда на Закона за държавния служител.

Чл.18. (1) За да бъдат повишени в длъжност, служителите трябва да отговарят и на следните условия:

 • Да са на безсрочно правоотношение;
 • Да нямат дисциплинарно наказание по КТ или по ЗДСл. С неизтекъл срок.
  • Да са постигнали добри резултати в работата си;

(2) За повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор могат да бъдат предлагани служители, които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и:

-  имат оценка от последното атестиране 1 "Изключително изпълнение" или 2 "Изпълнението е над изискванията", или

- имат оценка от последното атестиране 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" и притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за по-високата длъжност (за длъжностите, определени за заемане от държавен служител).

Чл.19. Преназначаване на свободна длъжност от същото длъжностно ниво в администрацията, може да се извърши само ако служителят е изразил писмено съгласие.

Чл.20. Заповедите, свързани с държавни служители и трудовите договори/допълнителни споразумения се извеждат с номер и дата в ежегодни регистри, съхранявани от Главен специалист "Човешки ресурси" ,

Чл.21. Назначените лица постъпват на работа след връчване на акт за назначаване или трудов договор, уведомление по чл.62 от КТ и длъжностна характеристика.

 

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

 

Чл.22. Възнаграждението се определя по реда на Вътрешните правила за организацията на работната заплата на общинската администрация, утвърдени от кмета на общината.

Чл.23. Контрола върху правилността на определеното индивидуално възнаграждение на служителите се осъществява от главния счетоводител и финансовия контрольор на общината.

 

III. ОЦЕНКА НА ТРУДОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Чл.24. (1) Оценката на трудовото изпълнение се извършва чрез атестиране на служителите, по реда на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

(2)  Оценяването на трудовото изпълнение обхваща период една календарна година.

(3)  Формулярите за оценка се изготвят по съответните образци от Главен специалист "Човешки ресурси" .

(4)  Атестирането се извършва от оценяващия ръководител

(5)  Контролиращият ръководител подписва формуляра за оценка в 7 -дневен срок от получаването му, след което в 3-дневен срок го предава в Дирекция "АПИОиУСиЧР" за съхранение от Главен специалист "Човешки ресурси" .

(6)  Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител обща оценка, могат да подадат писмено възражение с изложени мотиви за несъгласието си.

(7)Контролиращият ръководител задължително се произнася по възражението в 7-дневен срок от получаването му.

(8) За решението по възражението, Главен специалист "Човешки  ресурси" уведомява срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания служител.

(9) Попълнените и подписани формуляри за оценка на трудовото изпълнение се съхраняват в личните досиета на служителите, за което отговаря Старши експерт "Човешки ресурси".

 

IV. СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

Чл.25. След приключване на атестацията за съответната година, Главен специалист "Човешки ресурси" извършва анализ на оценяването и установява наличието на предпоставки за повишаване в длъжност на служителите (регламентирано по-горе в настоящите правила) и/или за повишаване в ранг на държавните служители.

Чл. 26. Повишаването в ранг на държавните служители в сроковете по чл. 75, ал. 1 от Закона за държавния служител се извършва, както следва:

 • повишаване в ранг на период 3 години - при три последователни общи оценки не по-ниски от оценка 2 "Изпълнението е над изискванията";
 • повишаване в ранг на период 4 години - при общи оценки на изпълнението на длъжността не по-ниски от оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията";
 • повишаване в ранг на период 5 години - във всички останали случаи.
  Чл. 27. (1) Предсрочно повишаване в ранг на държавните служители

може да се извърши при повишаване на професионалната квалификация, доказано чрез обща оценка на изпълнението на длъжността 1 "Изключително изпълнение".

 

 

(2) Следващото повишаване в ранг на държавните служители, предсрочно повишени в ранг по реда на ал. 1, може да се извърши само при условията и в сроковете по чл. 31 .

Чл. 28.(1) Когато държавният служител придобие право на повишаване в ранг по реда на чл. 31 или 32 , Главен специалист "Човешки ресурси", попълва атестационен формуляр, изготвя заповед за повишаване в ранг и представя тези документи на Кмета на общината в едномесечен срок.

(2) Присъждането на ранговете се извършва със заповед на Кмета на общината.

Чл. 29. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в Общинска администрация имат право на отличия и награди.

(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за работа на Общинската администрация.

(3) Награждаването на служителите от Общинската администрация се извършва със заповед на Кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.

(4) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

 

V. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Чл. 30. Директорите на дирекции контролират дейността на поверените им звена съобразно изискванията на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешните нормативни актове, утвърдени от Кмета на общината, както и решения на Общинския съвет.

Чл.31. Контрола по спазването на Етичния кодекс на служителите от Общинска администрация - Созопол и Правилника за вътрешния трудов ред на администрацията, се осъществява от Секретаря на общината и директорите на дирекции.

Чл.32. (1) Всеки служител е длъжен да докладва на прекия си ръководител констатираните от него нарушения на служебните задължения и/или на етичните норми, възприети от организацията, в т.ч. случаите на конфликт на интереси, измама и други.

(2) Ако нарушението е извършено от прекия ръководител, докладването на установеното нарушение се прави пред секретаря на общината, зам. кметовете или кмета на общината.

Чл.33. Нарушения са всички действия, извършени в разрез с действащото законодателство и вътрешните нормативни актове на общината, неспазването на преките задължения, както и бездействия на служителите, включително не прилагане на утвърдени контроли, които могат да повлияят върху постигането на целите на общината.

Чл.34. (1) По нареждане на Кмета на общината, за допуснатите от служителите нарушения, се образува дисциплинарно производство.

(2) Производството се осъществява от дисциплинарен съвет или Комисия по професионална етика, назначени със заповед на Кмета на общината.

Чл.35.(1) Комисията по професионална етика разглежда постъпилите жалби и сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения, Етичния кодекс и Правилника за вътрешния трудов ред, в 7-дневен срок от постъпването им.

(2) За резултатите от разглеждането, комисията издава становища, които представя на Кмета на общината в 7-дневен срок от провеждане на заседанието.

Чл. 36. (1) Процедурата за разглеждане на нарушения, извършени от държавни служители и налагането на съответните дисциплинарни наказания се реализира по реда на глава пета, раздел II от Закона за държавния служител.

(2) Дисциплинарната отговорност за нарушенията, извършени от служители, назначени по трудово правоотношение се осъществява по реда на глава девета, раздел III от Кодекса на труда.

Чл.37.  Дисциплинарните наказания по служебно правоотношение са:

 • Забележка;
 • Порицание;
 • Отлагане на повишението в ранг до една година;
 • Понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година;
 • Уволнение.

 

 

 

Чл.38. Дисциплинарните наказания по трудово правоотношение са:

 • Забележка;
 • Предупреждение за уволнение;
 • Уволнение.

Чл.39. Дисциплинарните наказания се налагат от кмета на общината по реда и условията, предвидени в КТ и ЗДСл.

 

VI. ОБУЧЕНИЕ

Чл.40. Системата на обучение включва:

 • Въвеждащо обучение;
 • Самообучение;
  • Професионално обучение, в т.ч. участие в курсове, семинари и други форми на обучение за повишаване на квалификацията на персонала по програми на ИПА.

 

Чл.41.(1). Въвеждащото обучение е предназначено да подпомогне новопостъпилите служители в Общинска администрация - Созопол в новата им професионална среда. Целта на въвеждащото обучение е да се постигне ангажираност и обвързаност на новопостъпилите служители към целите на общината.

Чл.42.(1). Главен специалист "Човешки ресурси" изготвя проект на обобщен план за обучение, на базата на получената информация от индивидуалните планове и планираните финансови средства на общината.

( 2).Планът за обучение се утвърждава от Кмета на Общината.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 . Правилата влизат в сила от 01.01.2008 година и се прилагат за работещите по трудово и служебно правоотношение служители в общинската администрация при Община Созопол.

§2. Настоящите правила подлежат на актуализация при всяка промяна на законодателството, която може да доведе до несъответствие на правилата с приложимата нормативна уредба.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930