Начало

ОБЯВЛЕНИЕ

  • ПДФ
  • Печат

На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила подробно устройствения план за „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м.“Мапи/Каваци“, землище на гр.Созопол, както и с оглед реализиране на проект на техническата инфраструктура,  Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните  недвижими имоти:

 

 

Собственик

Поземлен имот идентификатор

Трайно предназначение на територията

Площ за отчуждаван е

/кв.м./

Размер на дължимото обезщетени е

Никола Иванов Карабаджаков

67800.34.290

земеделска, НТП- за къмпинг, мотел

2 (два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2646 кв.м.

163 лв.( сто шестдесет и три лева)

Димитър Георгиев Красов

67800.54.55

земеделска, НТП- друг вид нива

70 (седемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 420 кв.м.

5 680лв.( пет хиляди шестстотин и осемдесет лева)

Даниела Иванова Атанасова

Зорета Иванова Атанасова

67800.54.54

земеделска, НТП- друг вид нива

18 (осемнадесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 644 кв.м

1 460лв.(хиляда четиристотин и шестдесет лева)

Елена Михайлова Ралева

Костадин Тодоров Мархолев

Красимира Иванова Борисова

Керка Илиева Мархолева

Иван Кирилов Борисов

Диана Иванова Ралло

Никола Тодоров Мархолев

Нина Михайлова Костова

67800.54.53

земеделска, НТП- друг вид нива

4 (четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1885 кв.м

325 лв.(триста двадесет и пет)лв

Стана Атанасова Стоянова

67800.54.51

земеделска, НТП- изоставена орна земя

73 (седемдесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1981 кв.м

5 924 лв.(пет хиляди деветстотин двадесет и четири лева)

Кръстьо Николов Далакманов

67800.54.50

земеделска, НТП- друг вид нива

132 (сто тридесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2214 кв.м

10 712 лв.(десет хиляди седемстотин и дванадесет лева)

 

В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост в отдел „Правни дейности и управление на собствеността”, Община Созопол, пл.”Хан Крум” №2, стая №37., като могат да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка “За чужди средства“ на Община Созопол, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС, от където ще могат да бъдат получавани чрез обслужващата банка.

Проектът е одобрен с решение № 1335 от 25.01.2019г , устройствения план е одобрен от Общински Съвет и обявен чрез съобщение в ДВ брой 15/19.02.2019г., и по него няма постъпили възражения.

Проектът е включен в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г., приета с Решение №321 от Общински Съвет Созопол с Протокол №15/09.02.2021г. , заседание проведено на 09.02.2021г.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Созопол и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2021
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31