НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актове

Проекти

1 Проект на Програма на община Созопол за намаляване на риска от бедствия на територията на общината за периода 2017-2020 г 14
2 Проект за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол 50
3 Предложение за промяна в Приложение №1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 52
4 Проект на наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол (нова) 245
5 Мотиви към проекта за приемане на изменения в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол 98
6 Проект за промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 317
7 Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 172
8 Проект за допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол 144
9 Проект на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 381
10 Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Созопол 641

Страница 1 от 8

е-вестник

Вестник "Созопол"