НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актове

Проекти

1 Предложение за промяна в Приложение №1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 12
2 Проект на наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол (нова) 85
3 Мотиви към проекта за приемане на изменения в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол 63
4 Проект за промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 170
5 Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 129
6 Проект за допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол 106
7 Проект на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 294
8 Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Созопол 543
9 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол 300
10 Проект за промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол 306

Страница 1 от 7

е-вестник

Вестник "Созопол"