НачалоОбяви и съобщенияОбяви
1 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас
2 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол
3 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“
4 Културни събития лято 2017 година
5 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
6 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
7 Съобщение за одобрените места за паркиране
8 Покана за Обществено обсъждане
9 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г.
10 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
11 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
12 Научен архив при БАН
13 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
14 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
15 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол
16 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
17 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
18 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
19 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
20 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
21 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
22 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
23 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
24 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
25 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол
26 ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР
27 Заповед № 25/25.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
28 Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Созопол
29 Покана за свикване на общо събрание на собствениците и наемателите във вилно селише "Под лозите", находящо се в гр. Созопол, общ. Созопол
30 Обява за свободно работно място по проект "Съпричастност"

Страница 1 от 14

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.