НачалоОбяви и съобщенияОбяви
1 Културни събития лято 2017 година
2 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
3 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
4 Съобщение за одобрените места за паркиране
5 Покана за Обществено обсъждане
6 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г.
7 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
8 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
9 Научен архив при БАН
10 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
11 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
12 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол
13 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
14 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
15 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
16 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
17 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
18 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
19 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
20 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
21 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
22 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол
23 ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР
24 Заповед № 25/25.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
25 Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Созопол
26 Покана за свикване на общо събрание на собствениците и наемателите във вилно селише "Под лозите", находящо се в гр. Созопол, общ. Созопол
27 Обява за свободно работно място по проект "Съпричастност"
28 Заповед № 23/05.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
29 Заповед № 22/21.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
30 Заповед № 19/04.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол

Страница 1 от 14

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.