Начало

Съобщение до работодателите

 

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда”-гр.Созопол

Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през м.  Септември  2015г., както следва:

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1.Насърчаване на работодателите за разкриват работни места за стажуване/чл.46 от ЗНЗ/

2310 лв.

 

scroll back to top

продължава>

 

Конкурс за обществен възпитател

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за длъжността „обществен възпитател“  за гр. Созопол, с. Росен, с. Равна Гора, с. Зидарово и с. Крушевец при следните условия:

Минимални изисквания:

- Лицето да е български граждани,  да не е поставено под запрещение и да е физически и психически здраво, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност.

- Кандидатите с висше образование, образователна степен – бакалавър или магистър са с предимство.

- Професионална област: хуманитарни, педагогически, психологически или социални науки.

- Професионален опит: минимум 1 година работа с деца

scroll back to top

продължава>

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява гражданите, че в Държавен вестник  бр. 63 от 18.08.2015 е публикувано ПМС № 211 от 13.08.2015 г.  за изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/ ППЗСП/.

            В тази връзка  всички безработни лица,

scroll back to top

продължава>

 

Страница 1 от 241

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.